1)

அளவொத்து வருதல் என்றால் என்ன?

அளவொத்து வருதல் என்பது பாடல் முழுவதிலும்
அடிகளில் சீர் எண்ணிக்கை ஒத்துவருதலாகும்.


முன்