2)

சிறப்பான கலித்தாழிசை எவ்வாறு வரும்?

ஒருபொருள் மேல் மூன்றடுக்கி வருவது சிறப்பான
கலித்தாழிசை.முன்