3) கலித்தாழிசைக்குரிய அடி எண்ணிக்கை கூறுக.

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடிகள்.


முன்