4)

கலித்துறை மிகுதியும் இடம்பெறும் இலக்கியங்கள்
யாவை?

ஆழ்வார் பாடல்கள், சிந்தாமணி, கம்பராமாயணம்.முன்