5)

கலித்துறை எவ்வடியால் வரும்?

நெடிலடியால் வரும்.


முன்