6)

நேர் முதலாகிய கட்டளைக் கலித்துறை அடியின்
எழுத்தெண்ணிக்கை கூறுக.

ஒற்று நீங்கப் பதினாறு எழுத்துகள்.முன்