7)

‘கட்டளை’ என்பதன் பொருள் யாது?

கட்டளை - எழுத்தின் அளவு


முன்