8)

கலிவிருத்தத்தின் அடி யாது? அடி அளவு
எத்தனை?

அளவடி; நான்கடிகள்.முன்