9)

ஒத்தாழிசைக் கலிப்பாவுக்கும் கலித்தாழிசைக்கும்
உள்ள ஒற்றுமைகள் யாவை?

தாழிசை ஒரு பொருள்மேல் மூன்றடுக்கி வருதல்
ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா; தாழிசையின் அடிச்சிறுமை
இரண்டாதல் கலித்தாழிசை.


முன்