தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

1.

ஒட்டு அணியின் இலக்கணம் யாது?
கவிஞர் தாம் கூறக் கருதிய பொருளை மறைத்து,
அதனை வெளிப்படுத்துவதற்கு அதனோடு ஒத்த
வேறு ஒரு பொருளைச் சொல்வது ஒட்டு அணி
ஆகும்.

முன்