தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

3.

ஒட்டு அணிக்குச் சான்றாகக் காட்டப்பட்ட பாடலில் தாமரை, காவி, வண்டு என்பனவற்றில் மறைத்துக்
கூறப்படுவோர் யாவர்?

தாமரை என்பதில் தலைவியும் காவி என்பதில் பரத்தையும்
வண்டு     என்பதில் தலைவனும் மறைத்துக்
கூறப்படுகின்றவர்.

முன்