தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

5.

பிறிது மொழிதல் அணிக்குத் திருக்குறள் ஒன்றைச்
சான்று காட்டுக.

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டம்
சால மிகுத்துப் பெயின்.

முன்