தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

7.

அதிசய அணி எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?
அதிசய அணி ஆறு வகைப்படும். அவை பொருள்
அதிசயம், குண அதிசயம், தொழில் அதிசயம்,
ஐய அதிசயம், துணிவு அதிசயம், திரிபு அதிசயம்
என்பன.

முன்