îù¢ ñî¤ð¢ð¦´ : õ¤ù£è¢è÷¢ - I (õ¤¬ìè÷¢)

8.

''திங்கள் சொரிநிலவு சேர்வெள்ளி வள்ளத்துப்
பைங்கிள்ளை பால் என்று வாய்மடுக்கும்''
- இதில் அமைந்துள்ள அணி யாது?

அதிசய அணி வகைகளுள் ஒன்றாகிய திரிபு அதிசயம்.

முன்