பாட அமைப்பு
4.0 பாட முன்னுரை
4.1 உடம்படுமெய் ஒலிகள் - ஒரு விளக்கம்
4.1.1 தமிழில் உடம்படுமெய் ஒலிகள்
4.1.2 உடம்படுமெய் ஒலிகள் வரும் சூழல்
4.2 சங்க காலத்தில் உடம்படுமெய் ஒலிகள்
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I
4.3 இடைக்காலத்தில் உடம்படுமெய் ஒலிகள்
4.4 தற்காலத்தில் உடம்படுமெய் ஒலிகள்
4.5 தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II