ஒலி மாற்ற வரலாறு

1.

உயிர் ஒலிகள்

3.

மெய் ஒலிகள்

4.

உடம்படுமெய் ஒலிகள்

5.

ஒலிமாற்றம்

6.

கிளை மொழிகளில் ஒலி மாற்றம்