1. ஜினர் என்றால் பொருள் என்ன?

    ஜெயித்தவர் / வென்றவர்.