1. நிர்க்கந்தர் அல்லது நிகண்டர் என்போர் யாவர்?

    சமணர் / பற்றற்றவர்.