மூவருலா பொது அறிமுகம்
General Introduction
அன்புள்ள மாணவர்களே! வணக்கம்
சிற்றிலக்கிய வகைமைகளில் ஒன்று மூவருலா.இது தமிழில் தோன்றிய உலாஇலக்கியங்களில்
தலைசிறந்ததாகும். இப்பாடப்பகுதியில் இது குறித்துப் படிக்க இருக்கின்றீர்கள்.