4
ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் குடிக்கும் தண்ணீரின் அளவு
அ) 6,500 இலிட்டர்
ஆ) 60,600 இலிட்டர்
இ) 70,500 இலிட்டர்
ஈ) 60,500 இலிட்டர்
ஆ) 60,600 இலிட்டர்