இத்தளத்தைத் தமிழில் பார்க்க இங்கே சுட்டவும்

An autonomous Institution, established by the Government of Tamilnadu.

Kural
தாம்இன் புறுவது உலகுஇன் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றுஅறிந் தார்.
Visitors :