இத்தளத்தைத் தமிழில் பார்க்க இங்கே சுட்டவும்

An autonomous Institution, established by the Government of Tamilnadu.

Kural
ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து.
Visitors :