திருச்செந்தூர்
அருமருந்தைய தேசிகர்
இயற்றிய
அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு

பொருளடக்கம்

   
  முன்னுரை
   
  அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு
   
   
   
 

மதுரைத்
தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை