கெட்டி எண் சுவடி

பொருளடக்கம்

   
  கெட்டி எண் சுவடி பதிவிறக்கம் செய்ய
     
  பெரிய கெட்டி இலக்கம்
1
  நெல் இலக்கம்
7
  பெரிய கெட்டி எண் சுவடி (பெருக்கல் வாய்பாடு)
11
  கீழ்வாய் இலக்கம்
17
  பெருகுழி
18
  சிறுகுழி
22
  எடுத்தல் அளவை
25
  முகத்தல் அளவை
25
  கூட்டல் பயிற்சி
25
  கழித்தல் பயிற்சி
26
  பெருக்கல் அல்லது மாறல் பயிற்சி
26
  இத்தனை பேருக்கு இதைக் கொடு – பயிற்சி
26
  சென்னை வாணிகர் குழூஉக்குறி
31
  வட்டி ராசி கணக்கு
31
  விலை குழூஉக்குறி
33
  சொல் குழூஉக்குறி
35
  விலையும் மாறலும்
36
  ஆங்கில எண்ணில் வாய்பாடு
37
  ரூபாய் – பின்னம்
46
  நிறுத்தல் அளவை
46
  சென்னை முகத்தல் அளவை
46
  நீட்டல் அளவை
46
  எண்ணல் அளவை
47
  காகித அளவை
47
  ஆங்கிலம் – கால அளவை
47
  தமிழ் – கால அளவை
47
  ஆங்கிலம் – தமிழ் மாதம்
47
  வருஷம்
48
  மாதம் – பெயர் மாற்று
56
  நாழிகை பார்ப்பது
57
  சிதைந்த எண் சுவடி
61
  அளவை குறித்த அறிஞர் குறிப்பு
65