தொல்காப்பியம்

எழுத்து அதிகாரம் - இளம்பூரணர் உரை
 
திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிட்,
522, டி. டி. கே. சாலை, சென்னை - 18.
 
உள்ளே