தொடக்கம்
 
 
தொல்காப்பியம்
 
பொருள் அதிகாரம் - இளம்பூரணர் உரை
 
திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிட்,
522,டி. டி. கே. சாலை, சென்னை - 18.

 

உள்ளே