தொல்காப்பியர் 
இயற்றிய
தொல்காப்பியம்
 
எழுத்து அதிகாரம், சொல் அதிகாரம், பொருள் அதிகாரம்