அமிதசாகரனார் இயற்றிய

யாப்பருங்கலம்
 
(பழைய விருத்தியுரையுடன்)
 

 

உள்ளே