தண்டியலங்காரம்

மூலமும் பழையவுரையும்

(விளக்கவுரையுடன்)