வைத்தியநாத தேசிகர் இயற்றிய

இலக்கண விளக்கம்
 
பொருளதிகாரம் - செய்யுளியல்
 
உள்ளே