வைத்தியநாத தேசிகர் இயற்றிய

இலக்கண விளக்கம்
 
பொருளதிகாரம் - பாட்டியல்
 
பதிப்பாசிரியர்
பண்டித வித்துவான்
தி.வே.கோபாலையர், எம்.ஏ., பி. ஓ. எல்.,
திருவையாறு.  
உள்ளே