தொடக்கம்
 
 
பன்னிருபாட்டியல்
 
 
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.
 
 
உள்ளே