தொடக்கம்
 
 
தஞ்சை சரசுவதி மகால் வெளியீடு எண் - 146.
 
சாமிநாத தேசிகர் இயற்றிய
 
 
இலக்கணக் கொத்து
 
மூலமும் உரையும்
 
பதிப்பாசிரியர்:
பண்டித வித்துவான்,
தி.வே. கோபாலையர் எம்.ஏ., பி.ஒ எல்.,
 
 
இயக்குநர்:
சரசுவதி மகால் நூலகம்,
தஞ்சாவூர்,
உள்ளே