தொடக்கம்
 
முத்துவீரியம்
 
பதிப்பாசிரியர்:
பண்டித வித்துவான், சைவப்புலவர்,
சித்தாந்த நன்மணி
 
கு. சுந்தரமூர்த்தி,எம்.ஏ,
 
உள்ளே