தொடக்கம்

 
கலித்துறைப் பாட்டியல்
என்னும்
 
நவநீதப் பாட்டியல்
நவநீத நடனார் இயற்றியது

 
பதிப்பாசிரியர்கள்
எஸ்.கலியாண சுந்தரையர்
எஸ்.ஜி.கணபதி ஐயர்
உள்ளே