தொடக்கம்
 
 
மாறனலங்காரம்
 
திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர்
 
மதுரை தமிழ்ச் சங்க முத்திரா சாலை,
ஆண்டு : 1915.
 
 
உள்ளே