பத்துப்பாட்டு மூலமும்
 
நச்சினார்க்கினியருரையும்
 
மகாமகோபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி
டாக்டர் வே. சாமிநாதையரவர்கள்
பரிசோதித்து எழுதிய பலவகை ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளுடன்