எட்டுத்தொகையுள் ஒன்றாகிய

நற்றிணை
 
பின்னத்தூர்.அ.நாராயணசாமி ஐயர் அவர்கள்
எழுதிய உரையும் விளக்கமும்,
பெருமழைப்புலவர் பொ.வே.சோமசுந்தரனார் அவர்கள்
எழுதிய இலக்கணக்குறிப்பும் ஆய்வுரையும்
 
உள்ளே