நுணா

342
அவரோ வாரார்; தான் வந்தன்றே
சுரும்பு களித்து ஆலும் இருஞ் சினைக்

கருங் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே! 2

உரை

Home
HOME