பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
 
சைன முனிவர் இயற்றிய
 
நாலடியார்
 
திரு. தி. சு. பாலசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள்
(இளவழகனார்)
உரை 

 
உள்ளே