உதயணகுமார காவியம்
 
செய்யுளும் உரையும்
 
உரையாசிரியார்:

பெருமழைப்புலவர்,
திரு பொ வே சோமசுந்தரனார்  

 
உள்ளே