திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்
 
அருளிச்செய்த
 
தேவாரத் திருப்பதிகங்கள்
 
முதல் திருமுறை
பொழிப்புரை,
விளக்கக் குறிப்புரைகளுடன்.

உள்ளே