திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்
அருளிச்செய்த
 
தேவாரத் திருப்பதிகங்கள்
மூன்றாம் திருமுறை
 
பொழிப்புரை - விளக்கக் குறிப்புரை
 
ஸ்ரீலஸ்ரீ சண்முக தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள்
 
உள்ளே