தொடக்கம்

பரஞ்சோதிமுனிவர்
அருளிச்செய்த
திருவிளையாடற் புராணம்
நாவலர், பண்டித ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள்
எழுதிய உரையுடன்
திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட், திருநெல்வேலி - 6 : : சென்னை - 1. 1965
 
உள்ளே