சீறாப்புராணம்
 
மூலமும் பொழிப்புரையும்
 
உரையாசிரியர்:
மகாமதி சதாவதானி
செய்குத் தம்பிப் பாவலர்
 
உள்ளே