தொடக்கம்
 
 
சோழமண்டல சதகம்
 
 
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்.
 
 
உள்ளே