பகழிக் கூத்தர் இயற்றிய
 
திருச்செந்தூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ்
 
பேராசிரியர் பெருவநாவலர்
 
திரு பு.சி.புன்னைவனநாத முதலியார்
எழுதிய
அரும்பொருள் விளக்கவுரையுடன்

 
உள்ளே