திருவருட்பா
 
முதல் திருமுறை
 
இரண்டாம் திருமுறை
 
மூன்றாம் திருமுறை