நீதி நூல் உரை
 
முனிசீப், வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்கள்
 
உரையாசிரியர்
 
கழகப்புலவர், சித்தாந்த பண்டிதர்
ப.இராமநாத பிள்ளை அவர்கள்

 
உள்ளே