13

14. சிறுவர் இலக்கணம். . . . 3

15. மொழிபெயர்ப்பு நூல். . . . .2


பரிசும் பாராட்டும் பெற்ற நூல்கள்


1. அகல்விளக்கு - இந்திய ஜனாதிபதியின் சாகித்திய
அகாதெமியின் பரிசினைப்பெற்றது.
2. கள்ளோ? காவியமோ?

}

இவை மூன்றும் சென்னைஅரசாங்கத்தின் பரிசுகளைப்பெற்றன.
3. அரசியல் அலைகள்
4. மொழியியற் கட்டுரைகள்
5. திருவள்ளுவர் அல்லது
வாழ்க்கை விளக்கம்
}

இவை ஆறும்தமிழ் வளர்ச்சிக்
கழகத்தின்பாராட்டுப்பத்திரங்களைப்
பெற்றன .

6. மொழிநூல்
7. கள்ளோ?காவியமோ?
8. விடுதலையா?
9. அரசியல் அலைகள்
10. ஓவச்செய்தி


பிறமொழிகளில் பேராசிரியரின் நூல்கள்


1. பெற்ற மனம்(A Mother’s Heart)
2. அகல் விளக்கு(Agal Vilakku)
3. விடுதலையா?(Was it Liberation)
4. மனச்சான்று(Voice of Conscience)
5. கயமை(KAYAMAI)
6. குறட்டை ஒலி(The sound of the Snore)