பதினெண் கீழ்க்கணக்கும்
தமிழர் வாழ்வும்
 
சாமி சிதம்பரனார்

 
உள்ளே